Sme mladá spoločnosť z okolia Viedne a pôsobíme v oblasti likvidácie starých kovov, šrotu, dreva a ostatného odpadu. Všetci naši pracovníci majú dlhodobé skúsenosti v odpadovom hospodárstve. To nám zabezpečuje bohaté kompetencie a skúsenosti. Pracujeme výlučne v rámci legislatívy odpadového hospodárstva a dokážeme ešte viac. Tak ponúkame našim zákazníkom a partnerom služby, ktoré sú ďaleko nad štandardom nezaťažovania životného prostredia. K našim zákazníkom patria veľké koncerny zo stavebnej brandže a priemyslu, ale aj jednotlivci, ktorí potrebujú odborne zlikvidovať väčšie množstvá kovov.

Špeciálna kompetencia: Sme schopní vďaka našim silným partnerom v Rakúsku odborne odobrať a zlikvidovať Vaše káble, meď, hliník, nehrdzavejúcu oceľ, šrot, drevo, batérie a ostatný odpad, atď. … Pracujeme výlučne s procesmi, ktoré vedú k recyklácii (opätovné použitie) odobratých sekundárnych surovín, a tak podporujeme životné prostredie vďaka šetrnejšiemu zaobchádzaniu s prírodnými zdrojmi.

Unsere Website verwendet nur funktionelle, für die Funktion der Website technisch erforderliche, Cookies. Es kommen jedoch keine Werbe- und/oder Tracking-Cookies zum Einsatz. Zur einheitlichen Darstellung der Schriften werden so genannte Web-Fonts, die von Google bereitgestellt werden, verwendet. Die Google-Fonts sind lokal installiert. Eine Verbindung zu Servern von Google findet nicht statt. Weitere Informationen zu Google-Web-Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google unter https://policies.google.com/privacy?hl=de.